Journal of Biological Macromolecules
EDITORIAL BOARD / 2018
Ueno Hiroshi (Shiga), EDITOR-IN-CHIEF

ASSOCIATE EDITORS:

General

 • Ishimori Koichiro (Hokkaido)
 • Izumi Shunsuke (Hiroshima)
 • Kitagishi Keiko (Osaka)
 • Komori Hirofumi (Kagawa)
 • Ohmae Eiji (Hiroshima)
 • Takahashi Satoshi (Miyagi)
 • Tate Shinichi (Hiroshima)
 • Watanabe Kikuko (Hyogo)
 • Yasukawa Kiyoshi (Kyoto)

Clinical

 • Ishii Ikuko (Kanagawa)
 • Morimoto Keiko (Nara)
 • Muto Takanori (Tokyo)
 • Sano Yo (Osaka)

Cellular

 • Ashitaka Emiko (Osaka)
 • Fujii Toshihiro (Nagano)
 • Fujisaki Shingo (Chiba)
 • Ishijima Sumio (Kyoto)
 • Kanaori Kenji (Kyoto)
 • Nakamura Yumi (Tokyo)
 • Nozaki Kouichi (Nagano)
 • Takahashi Saori (Akita)

Industrial

 • Amano Yoshihiko (Nagano)
 • Goto Yukihisa (Osaka)
 • Mihara Hisaaki (Shiga)
 • Mori Katsushi (Kyoto)
 • Morii Hisayuki (Tsukuba)
 • Ozeki Kenji (Kanazawa)
 • Takii Yumiko (Kyoto)
 • Ueno Yoshie (Kyoto)
 • Watanabe Yuko (Kyoto)
 • Yoshida Yukuo (Hyogo)

Food and Nutrition

 • Doi Hiroshi (Hyogo)
 • Kim Mujo (Kyoto)
 • Hisaki Kumiko (Osaka)
 • Kikuzaki Hiroe (Nara)
 • Monma Keiko (Kyoto)
 • Makino Mai (Nara)
 • Nitta Yoko (Okayama)
 • Ohnishi Masatake (Shiga)
 • Sekiya Jiro (Kyoto)